Przesyłanie tekstów

Wytyczne dla autorów

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW
PRZEZNACZONYCH DO PUBLIKACJI W „LINGUA LEGIS”
Instytut Lingwistyki Stosowanej UW 2019 

DECYZJA O PRZYJĘCIU DO DRUKU W „LINGUA LEGIS” I PROCEDURA RECENZOWANIA
Warunkiem przyjęcia nadesłanego artykułu do druku w czasopiśmie „Lingua Legis” jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. Artykuły ocenianie są anonimowo przez dwóch niezależnych recenzentów. W razie warunkowego przyjęcia artykułu przez recenzentów autor otrzyma propozycję naniesienia poprawek w określonym terminie, zaś w razie nieprzyjęcia – zawiadomienie o takiej decyzji wraz z uzasadnieniem na podstawie treści recenzji. Recenzenci stosują następujące kryteria oceny: ważność podejmowanego zagadnienia, walor poznawczy, oryginalność, walor aplikacyjny, poprawność metodologiczna, dobór i wykorzystanie literatury, przejrzystość wywodów i układu treści, strona formalno-językowa. Każda recenzja kończy się jednoznaczną rekomendacją:

  • Opracowanie nadaje się do publikacji w przedstawionej formie
  • Opracowanie nadaje się do publikacji po uwzględnieniu uwag recenzenta
  • Opracowanie nie nadaje się do publikacji

Redakcja Lingua Legis zastrzega sobie również prawo do usuwania oczywistych błędów językowych, literowych, przeoczeń i omyłek, których usunięcie nie zmienia intencji autora.

Redakcja czasopisma Lingua Legis zastrzega sobie również prawo nieprzyjęcia nadesłanego artykułu do druku w przypadku niezgodności z profilem czasopisma bądź z przyczyn etycznych (jednoczesne złożenie albo opublikowanie artykułu do innych czasopism lub wydawnictw; naruszenie praw autorskich i innych związanych z artykułem; naruszenie zasad etyki naukowej typu ghostwriting/guest-authorship).

Przekazanie praw autorskich
Przesłanie artykułu do redakcji jest równocześnie wyrażeniem zgody na przekazanie praw autorskich do jego publikacji (online i w wersji papierowej). Warunkiem publikacji jest złożenie oświadczenia następującej treści: „Oświadczam, że artykuł nie został opublikowany lub przyjęty do publikacji w innym miejscu. Zapewniam, że przysługuje mi całość praw autorskich do złożonego tekstu i wyrażam zgodę na publikację artykułu w czasopiśmie „Lingua Legis” w formie elektronicznej i papierowej”. Podpisane oświadczenie należy przesłać wraz z artykułem na adres redakcji. 

ZASADY OGÓLNE
Redakcja czasopisma Lingua Legis przyjmuje do publikacji teksty oryginalnych artykułów – w języku polskim i w językach obcych – dotyczących praktycznych problemów tłumaczenia specjalistycznego, głównie prawniczego. Objętość artykułu powinna mieścić się w przedziale 0,5-1 arkusza wydawniczego (20 000-40 000 znaków ze spacjami). Artykuły opatrzone danymi dotyczącymi autora (imię, nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail) należy przesłać w formacie DOC lub RTF pocztą elektroniczną na adres: lingualegis@uw.edu.pl
Imię i nazwisko autora (bez tytułów i stopni) należy umieścić w lewym górnym rogu. Bezpośrednio pod nim powinna znajdować się afiliacja (nazwa uniwersytetu).
Tytuł artykułu należy wyrównać do lewej i zapisać normalną czcionką.
Pod tytułem należy zamieścić streszczenie oraz 3-7 słów kluczowych (w języku publikacji) określających tematykę omawianą w artykule.
Streszczenia w języku polskim i angielskim (o ile nie są to języki publikacji) o objętości 10-15 wierszy, opatrzone słowami kluczowymi i tytułami powinny znajdować się pod bibliografią.
Pod streszczeniami należy zamieścić notę biograficzną o objętości 4-6 wierszy prezentującą sylwetkę autora i uwzględnić w niej informacje (w trzeciej osobie) dotyczące tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, specjalizacji zawodowej lub naukowej, afiliacji bądź instytucji lub firmy zatrudniającej oraz kilku najważniejszych osiągnięć zawodowych i/lub naukowych (publikacje – nie więcej niż trzy).
Numeracja stron powinna być umieszczona w stopce dokumentu i wyśrodkowana.
Śródtytuły należy pisać zwykłą czcionką pogrubioną i oddzielać od tekstu pojedynczym odstępem.
Przypisy należy umieszczać na dole strony (prosimy nie zamieszczać przypisów, uwag i komentarzy pod tekstem).
Odnośniki bibliograficzne należy zamieszczać w nawiasie bezpośrednio po przytoczonej treści (w tekście głównym) w formacie nazwisko autora, spacja, rok publikacji, np. (Kielar 1978) lub nazwisko, spacja, rok, dwukropek, spacja, numer strony (stron), np. (Nida 1964: 158-159). Podane numery stron odnoszą się jedynie do cytowanego fragmentu, a nie do całości cytowanego tekstu.
W bibliografii zamieszczonej pod treścią artykułu należy wskazać pełne dane wszystkich cytowanych pozycji.
Inicjały imion autorów w odnośnikach należy podawać wyłącznie w razie konieczności ich rozróżnienia, np. A. Kowalska od M. Kowalska. Jeśli nazwisko cytowanego autora jest częścią zdania w tekście, odnośnik powinien przybrać następującą formę: „Bloomfield (1933: 264) wprowadził termin...”

BIBLIOGRAFIA
Struktura bibliografii
Wykaz cytowanych źródeł należy uporządkować alfabetycznie według nazwisk autorów. Jeśli w bibliografii występuje kilka pozycji tego samego autora, należy wymienić je w kolejności chronologicznej (od najnowszej do najstarszej). Jeżeli w danym roku wydanych zostało kilka z cytowanych pozycji, dla ich rozróżnienia należy opatrzyć rok publikacji literą a, b, c, d itd.
Struktura pojedynczego hasła bibliograficznego
Dane bibliograficzne należy podać w oryginalnym brzmieniu w następującej kolejności i z właściwą interpunkcją jak w poniższych przykładach.
Książka: Nazwisko, inicjały imion autora (lub redaktora z oznaczeniem w nawiasie „red.” lub z oznaczeniem stosowanym w języku publikacji, jeśli inny niż polski), nazwiska współautorów (współredaktorów) i inicjały ich imion, rok publikacji w nawiasach, tytuł (kursywą), tom, część, nazwa serii (w nawiasach kwadratowych), miejsce publikacji, wydawca. Na przykład:
Neubert A. (1985) Text and Translation. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie.
Chomsky N. (1972a) Language and Mind. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich.
Chomsky N. (1972b) Studies on Semantics in Generative Grammar. [Studia memoriae Nicolai van Wijk dedicata, Series minor, 107]. The Hague: Mouton.
Delisle J., Lee-Jahnke H., Cormier M. C. (eds.) (1999) Translation Terminology. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Artykuł z tomu zbiorowego: Nazwisko, inicjały imion autora, nazwiska współautorów prac zbiorowych i inicjały ich imion, rok publikacji w nawiasach, tytuł artykułu (w cudzysłowie), przyimek (z dwukropkiem) „w:” lub analogiczny wyraz dla innego języka publikacji, nazwisko redaktora(-ów) i inicjały imion, tytuł zbioru (kursywą), tom, nazwa serii [w nawiasach kwadratowych] oraz numery stron, np.:
Hejwowski K. (2001) „Języki specjalistyczne a kompetencja tłumaczeniowa”, w: Kątny A. (red.) Języki fachowe, problemy dydaktyki i translacji. Olecko: Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, 171-180.
Wille L. (2014) “Translating Specialist Texts”, in: Wille L., Pikor-Niedziałek M. (eds.) Specialist Languages in Use and Translation. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 22-31.
Artykuł z czasopisma: Nazwisko, inicjały imion autora, nazwiska współautorów prac zbiorowych i inicjały ich imion, rok publikacji (w nawiasach), tytuł artykułu (w cudzysłowie), nazwa czasopisma (kursywą), numer tomu, zeszyt (lub data), pierwsza i ostatnia strona, np.:
Biel Ł. (2013) „Integracyjne podejście funkcjonalne”. Między Oryginałem a Przekładem (21), 11-27.
Pommer S.E. (2008) “No creativity in legal translation?”. Babel 54(4), 355-368.
Źródło online: Nazwisko, inicjały imion autora, nazwiska współautorów i inicjały ich imion, rok publikacji (w nawiasach), tytuł (w cudzysłowie), nazwa czasopisma (kursywą), numer tomu, zeszyt (lub data), [dostęp: data] lub analogiczny wyraz dla innego języka publikacji w nawiasie kwadratowym oraz adres strony internetowej. Na przykład:
Pym A. (2004) “On the pragmatics of translating multilingual texts”. The Journal of Specialised Translation (1). [Access: 10 April 2016)] http://www.jostrans.org/issue01/art_pym.php
Wyróżnianie kursywą dotyczy tytułów książek, zbiorów i czasopism (patrz wyżej).
Wyróżnianie cudzysłowem dotyczy tylko tytułów artykułów (patrz wyżej).

Polityka prywatności

Dane kontaktowe wprowadzane na stronie czasopisma będą używane wyłącznie w celach związanych z redagowaniem i publikacją artykułów i nie zostaną użyte do innych celów ani też przekazane innym osobom bądź podmiotom.