Dla recenzentów

Recenzenci są proszeni o sporządzenie recenzji na specjalnym formularzu według następujących kryteriów: ważność podejmowanego zagadnienia, walor poznawczy, oryginalność, walor aplikacyjny, poprawność metodologiczna, dobór i wykorzystanie literatury, przejrzystość wywodów i układu treści, strona formalno-językowa. Każda recenzja kończy się jednoznaczną rekomendacją:   

  • Opracowanie nadaje się do publikacji w przedstawionej formie
  • Opracowanie nadaje się do publikacji po uwzględnieniu uwag recenzenta
  • Opracowanie nie nadaje się do publikacji