O czasopiśmie

Czasopismo Lingua Legis jest rocznikiem publikującym recenzowane artykuły naukowe z dziedziny przekładu prawnego i specjalistycznego oraz komunikacji prawnej, wydawanym w trybie otwartego dostępu oraz w formie drukowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego od 2015 r.

Czasopismo ma ponad dwudziestopięcioletnią historię. W latach 1994-2014 ukazywało się nakładem Wydawnictwa Translegis (do 2005 roku Wydawnictwa TEPIS) pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Sądowych i Prawniczych TEPIS, zaś od 2006 roku – pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.

Lingua Legis jest czasopismem punktowanym. Według najnowszego wykazu Ministerstwa Edukacji i Nauki (opublikowanego 1 grudnia 2021 r.) za publikację artykułu naukowego autor otrzymuje 20 punktów.

Czasopismo jest indeksowane w bazach ERIH PLUS, DOAJ, EBSCO oraz Index Copernicus Journals Master List (2020:68,84; CiteIndex 2020=0,2632) i Google Scholar. Znajduje się również w wykazie PBN (Polska Bibliografia Naukowa) będącym częścią systemu POL-on.

Lingua Legis to czasopismo publikowane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0) –  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl – licencja ta zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nietworzenia utworów zależnych).

Lingua Legis to czasopismo wydawane na zasadach otwartego dostępu, co oznacza, że wszystkie zawarte w nim treści są dostępne dla Czytelników i ich instytucji nieodpłatnie. Czytelnicy mają prawo do czytania, pobierania, kopiowania, przeszukiwania i linkowania pełnych tekstów bez wcześniejszego uzyskania zgody wydawcy lub Autora.

Czasopismo Lingua Legis łączy teorię z praktyką poprzez publikację oryginalnych artykułów naukowych poświęconych praktycznym aspektom tłumaczenia specjalistycznego takim jak terminologia, problemy tłumaczeniowe, poprawność językowa, praktyka tłumaczeniowa itp.

Redakcja przyjmuje do druku niepublikowane wcześniej artykuły i recenzje napisane w języku polskim lub w językach obcych (wskazówki dla autorów). Za opublikowanie tekstu nie są pobierane opłaty.

Nadesłane artykuły są wstępnie oceniane przez kolegium redakcyjne pod kątem zgodności z profilem czasopisma, a następnie poddawane anonimowej ocenie przez dwóch niezależnych recenzentów (double-blind peer review process) (wskazówki dla recenzentów)